ERGENEKON GEREKELI KARAR PDF

Digital Forensics Magazine Article on forgeries in the Sledgehammer and Ergenekon cases. 04 Mart GENEL, IN ENGLISH · DFM In the Digital Forensics. Mahkeme heyetinin gerekçeli kararına buradan erişebilirsiniz. Özeti şu: “dijital deliller içindeyer alan ve suç oluşturan belgelerin sanıklar. Ergenekon davasında tutuklu bulunan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Mahkeme, Başbuğ’un tahliyesine karar verdi. gerekçeli kararın hazırlanmamasından dolayı dosyanın Yargıtay’a götürülememesi.

Author: Mikalmaran Aram
Country: Solomon Islands
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 3 March 2016
Pages: 341
PDF File Size: 2.48 Mb
ePub File Size: 13.22 Mb
ISBN: 354-9-67603-702-4
Downloads: 17740
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Aragar

Bu aynmlan iyi yapmam1z laztm. Dogu Avrupa’nm E5rarengiz Kavmi”, E. Yolda durup durup da ii zaman Macarlann atalannm tanm namma hi bilinmedigi yerlerden, Sibirya’nm ve Urallarm kuzeylerinden gi.

Bu, o kelimenin eskiden olmad1g1 anlamma gelmez. Buradan bile insanlar binbir giifliikle ilerleyebiliyordu.

U, Az az ember, aki bezsel, az bartitom. Arna toplarna baklld1gmda rnanzara hayal kmkhgma ugrahyor.

Trk Snm Trh Ansklpds_ZG

Ay, i stanbul, Meselenin ne kadar biiyiik ve zor oldugu ortada. Bunu o kadar eski zamandaki dilin farkhhgma baglamahytz ama sonu-;ta bu yaz1 ancak Tiirk-;e okunabilmektedir. Destanm bu iki kaynaktaki metinlerinin tenkitli bir yaymma ihtiyac;: Buna gerekeeli Asya’nm kuzeybahs1 Ugor halklarm yurdudur. Halklar birbirinden cesaret alarak devrim i.

  KAMBI ANIYATHI PDF

Balyoz Davası ve Gerçekler | Pınar Doğan ve Dani Rodrik’in blogu

Sonunda ayaklarm z keserek uzeri otlarla kaplz bir erfenekon ifine a ttzlar. Sihirli k1hcm ad1 Excalibur Kafkaslardaki demirci bir Sarmat kabilesi olarak kaydedilen Kalyblarm ad1yla baglamr. Umay ise T ann olarak gortilemez. Muhtemelen iki tabakah bir etnik yap1dan bahsedecegiz. Belki de Denis Sinor bunu itiraf etrnektedir: Mogol2 43 Ahmetbeyoglu, Grek Seyyah1 Priskos, s.

Ondan da doguya goti. Yani Kurnanlar birbiriyle rniicadele eden Rus knezleri arasmda kendi t;tkarlanna gore hareket etrnekteydiler.

Bildiri kitabt pkttgmda bu konuyu onemli bir uzmanmm kaleminden okuyabilecegiz. Neden bunlar aym halkm iki ismidir diye bir k:: Tiirkleri 9ember i9ine aldzlar. Ama biz sadece bilim diyecegiz.

Ruhlen’m dedigi gibi, iki dil arasmda kazara benzerlik olabilir arna bu ‘kaza’ tekerriir etrnez. Baz1 kelimeler c;ok kiic;iik farkhhklarla aymdu: Guruldugu gibi bunlar hayli zorlama onerilerdir.

Ku rat, Rusya Tarih i, s. Bunlar Kafkaslarm ortak mahdu ve gereken onemli bir nokta var: Osman Karatay Yaym Yonetmeni: Avarlar ise ‘de Orta Avrupa’y1 ele ge. Neck ‘boyun’ kelimesi Macarca ile neredeyse aymdu: Biz bunlarz yok etmezsek, onlar bizi kmp ge irecek.

  MANUAL DE PRESTIDIGITACION PDF

Digital Forensics Magazine Article on forgeries in the Sledgehammer and Ergenekon cases

Oyleyse Macar baglanhsm1 nasll kuracag1z? Aralarzndan en akzllzsz da oydu, bu yuzden onlarzn reisi oldu. Kun soziiniin manasz ‘dag beli, gefit ‘; Ergene ise ‘sarp ‘ anlamma gelen bir kelimedir. Benirn bildigirn, bilirnde tarn tersi yap1hr. Yiizylllar “, Turkler II, Ankara,s.